Chuyển tới nội dung

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Công nghệ thông tin

Điều 1: Vị trí và chức năng

            Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Tin học ứng dụng và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của khoa.

            2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

            3. Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất mở mới các ngành đào tạo, xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc học.

            4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

            5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học thuộc ngành, lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Tin học ứng dụng và các ngành, lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.

            6. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            7. Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

            8. Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            9. Trực tiếp quản lý người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

            10. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc khoa, theo quy định của Trường và quy định của pháp luật.

            11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường phân công.