Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin

Hiện nay, Khoa có trên 40 Cán bộ, giảng viên, trong đó bao gồm: 03 lãnh đạo khoa, 02 lãnh đạo bộ môn, trên 30 giảng viên, 01 trợ lý khoa và 03 giáo viên chủ nhiệm chuyên trách.

Khoa Công nghệ thông tin có 2 bộ môn:

- Bộ môn Kỹ thuật máy tính

- Bộ môn Khoa học máy tính và ứng dụng

Sơ đồ tổ chức của Khoa Công nghệ thông tin như sau: